Všeobecné obchodní podmínky pro používání služby Ecomail

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ECOMAIL A PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY ECOMAIL

(dále jen „Smlouva“)

vydané společností ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČO: 027 62 943, se sídlem Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2, zastoupená Ing. Jakubem Stupkou, jednatelem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 223183 (dále jen „Poskytovatel“ nebo “Ecomail.cz”),

Tyto podmínky pro používání Služby Ecomail, včetně URL odkazů, tvoří úplnou dohodu mezi Vámi a společností Ecomail.cz týkající se poskytování Služby Ecomail.

POJMY A DEFINICE

Pokud není touto Smlouvou dále uvedeno či z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, jsou pojmy psané s velkým písmenem v této Smlouvě (včetně příloh) používány v jednotném i množném čísle v následujících významech:

@doménauživatele.cz doména, jejímž jménem Uživatel uskuteční hromadnou rozesílku E-mailů prostřednictvím Aplikace
Admin přístup privilegovaný přístup k Aplikaci umožňující evidenci a správu účtů včetně přehledu počtu odeslaných emailů jednotlivých Uživatelů;
Agenturní účet účet Uživatele k Aplikaci, zřízený Uživatelem za podmínek podle této Smlouvy, za účelem užívání Služby Ecomail, jež Uživateli umožňuje evidenci a správu jednotlivých Uživatelských účtů;
Aplikace softwarová služba dostupná elektronicky na stránkách https://ecomail.cz/, kterou provozuje Poskytovatel za účelem poskytování Služeb Ecomail; Aplikace je ve výlučném vlastnictví Poskytovatele;
Citlivý údaj informace o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů;
Ceník uvádí výši Odměny za Službu Ecomail poskytovanou podle Smlouvy Uživateli, je součástí Smlouvy a je zveřejněn na stránkách Poskytovatele https://ecomail.cz/price;
GDPR Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679;
Databáze uživatele seznam nebo seznamy Osobních údajů týkajících se Odběratelů Uživatele, zejména elektronických kontaktů pro elektronickou poštu (e-mailové adresy);
E-mail textová, hlasová, zvuková nebo obrazová zpráva poslaná prostřednictvím veřejné sítě elektronických komunikací, která může být uložena v síti nebo v koncovém zařízení, dokud není vyzvednuta příjemcem;
Fakturační období je časové období zvolené Uživatelem k úhradě Odměny, jehož volba ovlivňuje termín splatnosti Odměny
Kreditový program definuje způsob poskytnutí Služby v rozsahu zakoupených kreditů, když jeden kredit odpovídá jednomu odeslanému e-mailu. Cena jednotlivých kreditových programů je stanovena podle platného Ceníku;
Nutná údržba se rozumí pravidelná údržba potřebná k zachování vlastností Služby, je prováděna z iniciativy Poskytovatele, nejedná se o reakci na jakoukoli Závadu a jedná se o časové období, po které je Služba zcela nebo zčásti nedostupná;
Osobní údaj jakékoli informace o subjektu údajů, na jejichž základě jej lze přímo či nepřímo identifikovat;
Občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů;
Obsah uživatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) používané Uživatelem v souvislosti s užíváním Služby Ecomail, jako texty, obrázky, videa, písma apod., může se jednat i o díla třetích osob;
Obsah poskytovatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) předkládané Poskytovatelem jako součást Služby Ecomail, která vytvářejí funkční rámec Služby Ecomail, včetně její věcné náplně;
Odběratel zákazník Uživatele nebo subjekt, který udělil příslušný souhlas a je oslovován v rámci marketingové strategie Uživatele prostřednictvím Aplikace;
Odměna souhrnné označení pro odměnu poskytovanou Uživatelem Poskytovateli za poskytování Služby Ecomail, jakož i odměnu za služby základní Servisní podpory, to vše ve výši stanovené podle platného Ceníku buď jako Předplacený program nebo Kreditový program;
Předplacený program Služba Ecomail je poskytována v paušálním předplaceném balíčku Profi a Marketer+. Cena Předplaceného programu je závislá nejen na zvoleném druhu balíčku, ale také na rozsahu Tarifního pásma, které se odvíjí od počtu aktivních unikátních e-mailových kontaktů Odběratelů evidovaných Uživatelem v jeho databázi. Cena pro každé Tarifní pásmo Předplaceného programu je uvedena za jeden měsíc nebo za 12 po sobě jdoucích měsíců;
Servisní podpora jsou služby Poskytovatele, které jsou součástí práva užívat Aplikaci a jsou poskytované v pracovních dnech, na úrovni základní uživatelské podpory Aplikace;
Služba Ecomail označovaná také jen Služba, spočívá v úplatném poskytnutí elektronických nástrojů k vytvoření, vedení, odesílání a správě marketingové kampaně, zejména, nikoliv však výlučně, k hromadnému šíření obchodních sdělení e-mailem a SMS, kterými v rámci marketingové strategie oslovuje Uživatel své Odběratele, a dále ke sledování a evidenci výsledků marketingové kampaně, a to elektronickou formou na síti Internet;
Spam jakékoliv nevyžádané sdělení zaslané prostřednictvím E-mailu příjemci bez jeho předchozího souhlasu nebo příjemci, se kterým nebyl nikdy předtím v žádném smluvním vztahu. Za spam se považuje také jakékoliv sdělení, sloužící k přímé či nepřímé propagaci zboží, služeb, které není jasně a zřetelně označeno jako obchodní sdělení, skrývá nebo utajuje totožnost odesílatele či je zasláno bez platné adresy, na kterou by mohl adresát přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace odesílatelem nadále zasílány; se týká prodeje či propagace léků na předpis, prodeje alkoholu a tabákových výrobků, drog, střelných zbraní, on-line gamblingu (on-line hazardních her), pedofilie a podobných lékařsky uznávaných odchylek a poruch;
Spotřebitel každá fyzická osoba, která s námi mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavře tuto Smlouvu, jejímž předmětem je poskytování Služby Ecomail;
Správce určuje účel, způsoby a prostředky zpracování Osobních údajů, pro případ přílohy č. 1 k této Smlouvě (zpracovatelská smlouva) se jím rozumí Uživatel;
Subjekty údajů fyzická osoba, k níž se vztahují Osobní údaje, nejčastěji půjde o Odběratele, Uživatele nebo o potencionálního Uživatele, který využívání Služby Ecomail teprve zvažuje;
Tarifní pásmo označení pro počet e-mailových adres v Databázi Uživatele; hranice mezi Tarifními pásmy tvoří počet e-mailových adres v Databázi Uživatele v počtu podle Ceníku zveřejněném na https://ecomail.cz/price;
Uživatelský účet účet k Aplikaci, zřízený za podmínek této Smlouvy výlučně za účelem užívání Služby Ecomail;
Uživatel registrovaný zákazník společností Ecomail, kterému byl na základě úspěšné registrace zřízen Uživatelský účet k Aplikaci (označovaný také jako “vy”);
Závady chybové stavy bránící řádnému poskytování a užívání Služby Ecomail;

(Poskytovatel a Uživatel dále společně „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“)

 1. PROHLÁŠENÍ, PŘEDMĚT SMLOUVY, OBSAH SLUŽBY
  1. Prohlášení Uživatele. Uživatel prohlašuje a zavazuje se, že
   1. je plně způsobilý k právním úkonům,
   2. veškeré údaje, které o sobě poskytne, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
   3. nebude používat Službu Ecomail v rozporu s platnými právními předpisy České republiky,
   4. bude používat Službu Ecomail pouze k účelu, k němuž je určena, zejména k editaci E-mailů,službě hromadného rozesílání E-mailů či SMS a vyhodnocování kampaní,
   5. se před zahájením užívání Služby Ecomail důkladně seznámil s podmínkami této Smlouvy, bezvýhradně s nimi souhlasí a nebude používat Službu Ecomail v rozporu s platnými podmínkami Smlouvy.
  2. Závazky Smluvních stran. Poskytovatel poskytuje za podmínek uvedených v této Smlouvě Uživateli Službu Ecomail. Uživatel přijímá Službu Ecomail za podmínek uvedených v této Smlouvě a za její užívání se zavazuje uhradit Poskytovateli Odměnu podle Ceníku.
  3. Obsah Služby. Poskytováním Služby Ecomail se zejména rozumí:
   1. právo Uživatele užívat Službu Ecomail;
   2. právo Uživatele mít zřízen a využívat Uživatelský účet k Aplikaci;
   3. právo některých Uživatelů mít zřízen Agenturní účet k Aplikaci, pokud to Poskytovatel předem schválí;
   4. povinnost Uživatele uhradit sjednanou Odměnu podle aktuálního Ceníku.
  4. Věk Uživatele. Poskytovatel prohlašuje, že Služba Ecomail není určená osobám mladším 16 let.
  5. Spotřebitelé. Poskytovatel prohlašuje, že Služba Ecomail není primárně určena Spotřebitelům, ale podnikatelům nebo osobám při samostatném výkonu povolání. Pokud je Uživatel Spotřebitelem, je povinen o tom Poskytovatele informovat před registrací tak, aby Poskytovatel mohl spotřebitele poučit o jeho právech.
 2. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
  1. Aplikace. Aplikace, jakož i veškerý software s ní související jsou duševním vlastnictvím Poskytovatele.
  2. Obsah. Uživatel je v rámci užívání Služby povinen zachovávat práva Poskytovatele a třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. To se týká Aplikace, Obsahu Poskytovatele i Obsahu Uživatele.
  3. Odpovědnost za Obsah uživatele. Uživatel zcela odpovídá za Obsah uživatele, který může být do Aplikace vložen pouze pokud odpovídá platným právním předpisům, této Smlouvě a zejména nezasahuje do práv třetích osob. Není porušením této Smlouvy, pokud Služba není poskytována řádně z důvodu nekvalitního, neúplného nebo dokonce nelegálního Obsahu Uživatele.
  4. Podmínky užívání Služby díky jednotlivým řešením Aplikace. Žádné ujednání v této Smlouvě není možné vykládat jako postoupení ani udělení licence, podlicence nebo jiného užívacího práva ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. autorského zákona u těch částí řešení Aplikace, které Poskytovatel poskytuje Uživateli jako službu. Uživatel je oprávněn využívat Službu Ecomail, poskytovanou díky těmto částem řešení Aplikace. Avšak Uživatel nemá právo tyto softwarové řešení rozmnožovat, stahovat, instalovat ani jakkoliv šířit. Uživatel není oprávněn Aplikaci bez písemného souhlasu (poskytnutí API klíče) Poskytovatele zpracovávat do jiného softwarového vybavení.
  5. Porušení práv duševního vlastnictví Uživatelem. Za předpokladu, že Uživatel poruší povinnosti stanovené v tomto článku, pak má Poskytovatel právo odstoupit od této Smlouvy a požadovat po Uživateli náhradu vzniklé škody.
  6. Odpovědnost za Obsah uživatele. Poskytovatel zásadně neodpovídá za Obsah uživatele, a to v souladu s § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (Zákon o některých informačních službách).
 3. REGISTRACE UŽIVATELE
  1. Registrace Uživatele jako podmínka využití Služby. Registrace je nutnou podmínkou k řádnému využívání Služby; Uživatel tuto podmínku bere na vědomí a zavazuje se provést řádnou registraci.
  2. Způsob provedení registrace Uživatele. Registrace se provádí vyplněním registračního formuláře na stránkách https://ecomail.cz/ když obsahuje potvrzení Uživatele, že se seznámil a souhlasí s podmínkami používání Služby Ecomail podle této Smlouvy.
  3. Správnost, úplnost údajů a aktualizace. Uživatel se tímto zavazuje uvést v registračním formuláři i v Aplikaci správné a úplné Osobní údaje o své osobě. Tyto údaje má Uživatel povinnost aktualizovat podle platného stavu. Uživatel má zároveň právo registrační údaje v průběhu užívání Služby měnit a doplňovat.
  4. Ohlašovací povinnost při zneužití přístupových údajů. Uživatel je povinen bezodkladně oznámit Poskytovateli jakékoli zneužití nebo i jen pokus o zneužití jeho přístupových údajů a současně je povinen zvolit si bezodkladně nové přístupové údaje k Uživatelskému účtu. Uživatel je povinen zvolit bezpečné heslo.
  5. Pozvání nového Uživatele. Uživatel má právo pozvat do Uživatelského účtu další Uživatele. V takovém případě je povinen uvést správné identifikační údaje nového Uživatele.
 4. ODMĚNA ZA SLUŽBU A ZPŮSOB ÚHRADY
  1. Úplatnost Služby. Služba je poskytována za úplatu. Uživatel se tímto zavazuje za poskytování Služby platit Poskytovateli Odměnu.
  2. Kdy je Služba bezplatná. Výjimku tvoří poskytování služby v Tarifním pásmu určeném Ceníkem, který může určit kdy je Služba poskytována Uživateli zdarma. Jakmile dojde k překročení podmínek pro poskytování Služby zdarma je Uživatel informován za současné blokace Účtu uživatele.
  3. Výše Odměny. Výše Odměny je stanovena podle platného Ceníku zveřejněného na našich stránkách https://ecomail.cz/price Veškeré ceny v Ceníku jsou uvedeny bez DPH, které je k uvedené ceně Služby účtováno v zákonné výši.
  4. Změna Ceníku. Ceník může být Poskytovatelem jednostranně změněn. Informace o plánované změně Ceníku budou vždy k dispozici na našich webových stránkách. Plánovaná změna Ceníku bude oznámena nejméně 15 dnů před účinností těchto změn, a to formou oznámení v Uživatelském účtu. Pokud Uživatel nebude se změnou Ceníku souhlasit, má právo od Smlouvy odstoupit.
 5. KREDITOVÉ PROGRAMY
  1. Zakoupení kreditů. Kredity jsou připsány na Účet uživatele, jakmile je cena kreditů uhrazena.
  2. Způsob čerpání kreditů. Uživatel čerpá kredity ve výši podle zvoleného typu Kreditového programu. Kredity jsou odečteny z Účtu uživatele v okamžiku odeslání E-mailů.
  3. Přehled kreditů. Přehled čerpání zakoupených kreditů, má Uživatel k dispozici v Účtu uživatele.
  4. Platnost kreditů. Smluvní strany se dohodly, že zakoupené kredity mají omezenou platnost použití 24 měsíců.
  5. Přechod z** Kreditového programu na Předplacený program.** V případě, že Uživatel přechází z Kreditového programu na Předplacený program, Uživatel souhlasí se započtením částky odpovídající výši uhrazených a doposud nevyčerpaných kreditů oproti daňovému dokladu vystavenému Poskytovatelem za měsíční paušální plnění na Předplacený program zvolený Uživatelem v daném Tarifním pásmu.
 6. PŘEDPLACENÉ PROGRAMY
  1. Paušální plnění. Uživatel je povinen uhradit Poskytovateli paušální plnění ve výši stanovené podle Tarifního pásma zvoleného Uživatelem.
  2. Překročení původního Tarifního pásma. Pro případ, že množství kontaktů v Databázi uživatele překročí hranici Tarifního pásma je Poskytovatel oprávněn znemožnit další realizaci rozesílky blokací Uživatelského účtu do doby než Uživatel zvýší Tarifní pásmo.
  3. Minimální doba trvání Předplaceného programu. Minimální doba trvání předplaceného programu činí
   1. 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, v tomto případě je Odměna splatná jednou za kalendářní rok;
   2. 3 po sobě jdoucí kalendářní měsíce, v tomto případě je Odměna splatná jednou za kalendářní měsíc.
  4. Přerušení Předplaceného programu. Předplacený program lze přerušit jedenkrát ročně, maximálně však na 6 kalendářních měsíců.
  5. Způsob platby Odměny. Uživatel je oprávněn zvolit způsob úhrady Odměny za Službu Ecomail, a to výlučně:
   1. elektronickými platebními nástroji, které jsou k dispozici Uživateli prostřednictvím Uživatelského účtu, za předpokladu, že Uživatel zvolí způsob platby označený jako „platba online kartou“;
   2. a dále v případě výslovného požadavku Uživatele (kdy Uživatel zvolí v Aplikaci způsob platby “převodem”), převodem na bankovní účet Poskytovatele, podle zálohové faktury se splatností 14 dnů ode dne vystavení. Faktura je v den vystavení zaslána E-mailem Uživateli, když tímto okamžikem se považuje za doručenou.
  6. Splatnost Odměny. Uživatel je povinen uhradit poskytování Služby Ecomail za každé již započaté Fakturační období (platí pro všechna Tarifní pásma u Předplacených programů):
   1. Při platbě online kartou má Poskytovatel právo na automatickou úhradu Odměny prostřednictvím online karty, vždy první den následujícího Fakturačního období a Uživatel je povinen Odměnu uhradit;
   2. Při platbě “převodem” je Uživatel povinen uhradit Odměnu nejpozději první den Fakturačního období.
  7. Okamžik úhrady Odměny a aktivace Služby. Odměna se považuje za uhrazenou a Služba bude Uživateli aktivována po připsání peněžních prostředků v dohodnuté výši na bankovní účet Poskytovatele.
  8. Prodlení Uživatele a dočasná blokace Uživatelského účtu. Pro případ prodlení se zaplacením Odměny, nebo jakékoliv její části, delšího než 5 dní od data splatnosti Odměny, je Poskytovatel oprávněn odepřít Uživateli právo užívání Aplikace (blokace Uživatelského účtu) podle této Smlouvy a opět jej obnovit až po uhrazení dlužné Odměny.
  9. Přehled plateb a daňových dokladů. Pro případ, že Poskytovatel bude povinen vystavit daňový doklad, bude Poskytovatelem vystaven v elektronické podobě ve formátu PDF, ke kterému bude mít Uživatel přístup na Uživatelském účtu. Přehled plateb je Uživateli k dispozici na jeho Uživatelském účtu.
 7. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE
  1. Závazek Uživatele týkající se používání Aplikace a využívání Služby Ecomail. Uživatel se zavazuje, že:
   1. neuskuteční žádné takové jednání, které by bylo schopno narušit nebo poškodit Aplikaci a ohrozit nebo znemožnit poskytování Služby Ecomail;
   2. pro přístup ke Službě Ecomail se ani nepokusí ani nebude využívat jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem Poskytovatelem;
   3. všechny identifikační údaje a hesla nezbytná pro přístup Uživatele ke Službě Ecomail nesdělí žádné třetí osobě a pokud by zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoliv třetí osobou zjistil, neprodleně tuto skutečnost sdělí Poskytovateli;
   4. zvolí heslo k Aplikaci, které odpovídá vysoké úrovni zabezpečení Uživatelského účtu.
  2. Ověření domény. Uživatel se zavazuje provést ověření domény, která bude sloužit k hromadné rozesílce E-mailů, zejména však je Uživatel povinen provést nastavení DNS záznamů podle pokynů Poskytovatele.
  3. Obsah E-mailů a SMS zpráv. Uživatel se dále zavazuje, že obsah E-mailů nebo SMS, které bude rozesílat prostřednictvím Aplikace, bude v souladu s právními předpisy a touto Smlouvou, Uživatel zejména je povinen zajistit, aby:
   1. neobsahovaly jakékoliv části, jež podněcují nebo směřují k neplnění povinnosti uložené zákonem nebo na základě zákona nebo trestnému činu nebo schvalují trestný čin nebo veřejně vychvalují pro trestný čin jeho pachatele,
   2. neobsahovaly jakékoliv části, jež svádí ke zneužívání návykových nebo životu nebezpečných látek nebo podporují nebo podněcují zneužívání takových látek,
   3. neobsahovaly jakékoliv části, jež vyhrožují jiným osobám nebo skupině obyvatelů usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody,
   4. neobsahovaly jakékoliv části, jež hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatel pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání,
   5. neobsahovaly jakékoliv části, jež podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků,
   6. neobsahovaly pornografická díla, zvláště pak taková, jež zobrazují dítě, nebo v nichž se projevuje násilí nebo neúcta k člověku,
   7. neumožňovaly osobám mladším osmnácti let přístup k jakýmkoliv pornografickým dílům,
   8. neobsahovaly nepravdivý nebo klamavý údaj o jiném, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu,
   9. nepodporovaly hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevují sympatie k těmto hnutím,
   10. nebyla porušena práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským, průmyslová práva apod.) jiných osob, zejména Poskytovatele;
   11. nebyly neoprávněně užity ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší výhradní právo třetí osobě, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné,
   12. propagující nelegální produkty a služby;
   13. propagují eskortní služby a seznamky,
   14. by byly v jakémkoliv jiném ohledu v rozporu s dobrými mravy.
  4. Porušení Smlouvy Uživatelem. Není porušením Smlouvy, pokud není Služba řádně poskytována z důvodu, že Uživatel porušil některou z podmínek této Smlouvy. Pro případ, že Uživatel poruší povinnosti v čl. 7.3 Smlouvy a/nebo Obsah uživatele bude v rozporu s pravidly podle této Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn i bez předchozího oznámení okamžitě zastavit poskytování Služby Uživateli, odepřít přístup k Aplikaci a odstoupit od této Smlouvy.
  5. Náhrada škody vzniklé Poskytovateli pro porušení závazku Uživatele. Poruší-li Uživatel povinnosti podle Smlouvy je povinen uhradit Poskytovateli veškeré náklady a výlohy vzniklé v souvislosti s uplatněním nároků třetích osob vůči Poskytovateli v důsledku porušení některého z výše uvedeného závazku Uživatele. Tím není dotčen nárok Poskytovatele a třetích osob na náhradu újmy (škody i nemajetkové újmy) vzniklé v důsledku porušení výše uvedeného závazku, kterou se Uživatel zavazuje Poskytovateli a/nebo třetím osobám uhradit.
  6. Náhrada škody vzniklé Poskytovateli v souvislosti se stížností Odběratele. Vznikne-li Poskytovateli škoda nebo újma v souvislosti se stížnostmi Odběratelů (Spam nebo odstranění z Databáze uživatele) na Uživatele, zavazuje se Uživatel tuto nahradit.
  7. Technické vybavení Uživatele. Uživatel je povinen si zajistit odpovídající technické vybavení, které mu bude umožňovat využívat vlastnosti Služby podle této Smlouvy.
 8. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE
  1. Užití @doménauživatele.cz. Poskytovatel má právo užívat doménu @doménauživatele.cz výhradně za účelem plnění Smlouvy, tedy rozesílání obchodních sdělení formou E-mailu.
  2. Výpadky Služby a odpovědnost Poskytovatele. Poskytovatel nenese odpovědnost za neúmyslné výpadky provozu Služby, je však povinen vyvinout maximální úsilí, aby v co nejkratším možném čase zajistil znovu zprovoznění Služby.
  3. Kontrola Uživatelského účtu. Poskytovatel může prostřednictvím Admin přístupu k Aplikaci kontrolovat Uživatelský účet a Službu pozastavit v případě, že zjistí porušení podmínek této Smlouvy; o tom ihned Uživatele informuje.
  4. Postup v případě poruch nikoliv na straně Poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech poruch technické povahy na straně Uživatele či v síti Internet omezit či dočasně zastavit poskytování Služby, o čemž bude informovat Uživatele bez zbytečného odkladu. Zejména se jedná o výpadky sítě Internet nebo okolnosti, které potřebují součinnost třetích stran.
  5. Dočasná ztráta přístupu k Obsahu uživatele. Není porušením Smlouvy, když v důsledku omezení nebo přerušení Služby ztratí Uživatel dočasně přístup k Obsahu uživatele.
  6. Přístup pomocí API. Poskytovatel může umožnit Uživateli přístup k údajům Uživatele, zahrnujícím též Osobní údaje Odběratelů přes tzv. rozhraní API. Uživatel je v takovém případě povinen zajistit, že k rozhraní API budou mít přístup pouze povolané osoby. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv ztráty údajů či porušení ochrany Osobních údajů v případě, kdy tohoto přístupu k API bude zneužito, ani v případě, kdy po zpřístupnění dat prostřednictvím API dojde ke zneužití těchto dat.
  7. Zajištění rozeslání E-mailů. Poskytovatel je povinen prostřednictvím Služby zajistit rozeslání E-mailů a/nebo SMS zpráv, za jejich doručení Odběratelům však nenese žádnou odpovědnost. Stejně tak Poskytovatel nenese odpovědnost za doručení poškozeného či neúplného E-mailu nebo SMS zprávy.
  8. Databáze uživatele. Výlučným pořizovatelem Databáze uživatele je Uživatel. Uživatel uděluje Poskytovateli souhlas s vytěžováním Databáze uživatele obsahující údaje v souladu s ustanovením § 90 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb. Autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to pouze pro účely plnění předmětu této Smlouvy.
 9. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI POSKYTOVATELE
  1. Nedoručení nebo neúplné doručení E-mailu. Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu či újmu, která Uživateli a/nebo Odběratelům vznikne v souvislosti s používáním Služby, zejména pokud jde o nedoručení nebo neúplné doručení E-mailu nebo SMS zprávy.
  2. Vyloučení odpovědnosti Poskytovatele. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za úplnost a správnost dat, která je Poskytovateli předána Uživatelem v rámci poskytování Služby. Poskytovatel dále nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu ztrátu těchto předaných dat, porušení nebo jejich zničení. Je zcela na Uživateli, aby si zajistil dostatečnou zálohu všech dat a systémů před jejich předáním Poskytovateli ke zpracování v rámci poskytování Služby tak, aby nikomu nebyla způsobena újma.
  3. Integrace software. Poskytovatel nenese odpovědnost za vlastnosti, funkcionalitu ani bezvadnost jednotlivých software, které pro Uživatele integruje nebo konfiguruje, aby fungovaly se Službou. Tuto odpovědnost nesou dodavatelé dalšího software, se kterými je Uživatel povinen uzavřít smlouvu.
  4. Vyloučení odpovědnosti Poskytovatele pro škodu vzniklou v důsledku Nutné údržby. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že Poskytovatel neručí za případně vzniklé finanční ztráty Uživatele způsobené pozastavením Služby z důvodu její aktualizace nebo Nutné údržby.
  5. Omezení či znemožnění Služby nezávislé na vůli Poskytovatele. Poskytovatel nenese odpovědnost za znemožnění či omezení užívání Služby Uživateli, jakýmikoli okolnostmi technické povahy, které Poskytovatel není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran.
  6. Limitace náhrady škody. Pro případ, že by Poskytovatel byl odpovědný k náhradě škody nebo újmy, která by mohla v souvislosti škody vzniknout, odpovídá maximálně do výše zaplacené Odměny ze strany Uživatele za posledních 6 měsíců. Do limitace náhrady škody se započítává také škoda vzniklá po skončení této Smlouvy.
 10. VYŠŠÍ MOC
  1. Podmínky pro uplatnění vyšší moci. Smluvní strany neodpovídají za porušení povinností podle této Smlouvy způsobené vyšší mocí, pokud tato Smlouva nestanoví jinak. Vyšší mocí se rozumí jakákoli překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné Smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná Smluvní strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná Smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.
 11. NUTNÁ ÚDRŽBA
  1. Nutná údržba.. Není porušením této Smlouvy, pokud není Služba poskytována v důsledku Nutné údržby. Nutná údržba je zpravidla předem oznámena prostřednictvím Uživatelského účtu.
  2. Oznámení nutné údržby. Uživatel je povinen strpět krátkodobou odstávku Služby spočívající v jejím omezení nebo přerušení, o tomto bude Uživatel zpravidla upozorněn prostřednictvím oznámení v rozhraní Aplikace nebo pomocí E-mailu alespoň 12 hodin před jejím uskutečněním. V takovém oznámení Poskytovatel uvede o jaký druh údržby se bude jednat a předpokládaný čas zahájení a ukončení prací.
  3. Aktualizace. Poskytovatel bude kromě Nutné údržby provádět také bezplatné aktualizace Aplikace. Cílem těchto aktualizací je zlepšení poskytování Služby a usnadnění její obsluhy v Uživatelském účtu. Poskytovatel je rovněž oprávněn omezit či pozastavit poskytování Služby na dobu nezbytně nutnou k provedení aktualizace. Poskytovatel zpravidla oznamuje Uživateli aktualizace prostřednictvím rozhraní Uživatelského účtu nebo pomocí E-mailu.
  4. Neúmyslné výpadky Služby. Poskytovatel nenese odpovědnost za neúmyslné výpadky provozu Služby. Poskytovatel však je povinen vyvinout maximální úsilí, aby v co nejkratším možném čase zajistil znovuzprovoznění poskytování Služby.
 12. ZÁVADY SLUŽBY
  1. Právo při vzniku Závad. Je-li Služba poskytnuta vadně nebo není-li Uživateli poskytnuta podle této Smlouvy, má Uživatel právo podat stížnost na vadu při poskytování Služby.
  2. Lhůta pro podání stížnosti. Stížnost na Závady je třeba podat písemně, a to nejpozději do dvou (2) dnů od okamžiku, kdy Uživatel zjistil nedostatek Služby, nejpozději však do 24 hodin od opětovného zprovoznění Služby a to na e-mail support@ecomail.cz. Později podaná reklamace nebude Poskytovatelem akceptována a Uživatel ztrácí nároky na jakoukoliv náhradu.
  3. Náležitosti stížnosti. Uživatel je ve stížnosti povinen uvést svou identifikaci, detailní popis důvodů stížnosti a dobu jejich vzniku, případně dobu opětovného zprovoznění Služby.
  4. Vyřízení stížnosti. Poskytovatel je povinen vyřídit stížnost Uživatele nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího přijetí. Pokud je stížnost oprávněná, má Uživatel právo na náhradu za vadně poskytnutou Službu. Podaná stížnost nemá vliv na splatnost Odměny.
 13. OMEZENÍ NEBO POZASTAVENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
  1. Omezení nebo pozastavení Služby. Poskytovatel si vyhrazuje právo Uživateli omezit nebo pozastavit poskytování Služby, pokud bude mít Poskytovatel za to, že dochází k porušení podmínek této Smlouvy nebo právních předpisů. Takové rozhodnutí bude zasláno Uživateli nejpozději v okamžiku, kdy omezení nebo pozastavení Služby nabude účinnosti, a to jako příloha e-mailu nebo předána jinou formou trvalého nosiče informací (zpravidla 15 dnů předem). Poskytovatel nemusí odůvodnění poskytnout zejména pokud je schopen prokázat, že Uživatel opakovaně porušil tuto Smlouvu a to vedlo k ukončení poskytování Služby.
  2. Výjimky z oznamovací povinnosti. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen oznamovat Uživateli rozhodnutí o omezení nebo pozastavení Služby alespoň patnáct (15) dnů předem, za předpokladu, že:
   1. se na Poskytovatele vztahuje právní nebo regulační povinnost vyžadující, aby ukončil poskytování Služeb některému podnikatelskému Uživateli způsobem, který mu lhůtu pro oznámení neumožňuje dodržet;
   2. Poskytovatel uplatní právo na ukončení poskytování služeb z naléhavého důvodu podle českého práva, které je v souladu s právem Evropské Unie; nebo
   3. Poskytovatel je schopen prokázat, že dotčený podnikatelský Uživatel opakovaně porušil platné podmínky poskytování Služby, které vedly k zastavení poskytování Služby.
  3. Ukončení poskytování Služby. Poskytovatel si vyhrazuje právo učinit Službu kdykoli definitivně nepřístupnou. V takovém případě je Poskytovatel povinen své rozhodnutí odůvodnit, a to ve lhůtě nejméně třicet (30) dnů před tím, než rozhodnutí o ukončení nabude účinnosti. Odůvodnění bude zasláno jako příloha e-mailu nebo předána jinou formou trvalého nosiče informací. Současně Poskytovatel umožní přístup k jakýmkoli datům Uživatele či Osobním údajům které vznikly v souvislosti s poskytováním Služby.
 14. TRVÁNÍ A MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLOUVY
  1. Trvání Smlouvy. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou okamžikem registrace Uživatele ke Službě.
  2. Výpověď Smlouvy. Poskytovatel a Uživatel mají právo jednostranně vypovědět tuto Smlouvu bez udání důvodu. Smlouva se považuje za ukončenou k poslednímu dni Fakturačního období, ve kterém byla výpověď doručena druhé Smluvní straně.
  3. Fikce ukončení Smlouvy. Smlouva se považuje za ukončenou po uplynutí dvou (2) let od posledního přihlášení k Uživatelskému účtu. V takovém případě je Poskytovatel oprávněn odstranit Uživatelský účet včetně jeho Obsahu a Databáze.
  4. Ztráta způsobilosti k poskytování Služby. Uživatel souhlasí s tím, že pro případ, kdy Poskytovatel bez své viny ztratil způsobilost k poskytování Služby, tj. například změnou právních předpisů, se Smlouva považuje tímto okamžikem za ukončenou, což není považováno za porušení této Smlouvy.
  5. Podstatné porušení Smlouvy. Poskytovatel má právo Službu omezit nebo neposkytnout a zablokovat Uživatelský účet včetně Obsahu uživatele a okamžitě odstoupit od Smlouvy, jakmile zjistí její podstatné porušení. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména:
   1. takové jednání Uživatele, které je schopno jakkoli ohrozit software nezbytný k poskytnutí Služby;
   2. takové jednání Uživatele, kterým se Uživatel snaží obcházet Ceník (například rozdělit Databázi tak, aby vzniklo více Uživatelských účtů zdarma nebo rozdělování Databáze tak, aby bylo sníženo Tarifní pásmo);
   3. Uživatel importoval Databázi, která obsahuje více než 5 % neexistujících elektronických kontaktů;
   4. Uživatel použil Osobní údaje Odběratelů, k jejichž zpracování nemá zákonný důvod;
   5. Uživatel šířil obchodních sdělení, která jsou Odběrateli označovány za Spam v míře nad 0,05 %;
   6. Uživatel vytvořil Uživatelský účet, který by mohl budit pohoršení či je jinak v rozporu s morálními nebo etickými pravidly stanovenými v Etickém kodexu Poskytovatele;
   7. Uživatel postupuje v rozporu s touto Smlouvou;
   8. Uživatel užíval Službu takovým způsobem, že může poškodit Poskytovatele, a/nebo se i jen pokusil zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást poskytované Služby;
   9. Uživatel se i jen pokusil získat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů Služby;
   10. Uživatel se i jen pokusil používat Službu či Uživatelský účet ke sdílení nebo výměně dat prostřednictvím technologie Peer To Mail (např. peer2mail, OpenP2M, apod.);
   11. Uživatel se i jen pokusí v průběhu poskytování Služby použít Databázi uživatele, ke které nemá právní titul ke zpracování Osobních údajů Odběratelů.
  6. Již zaplacená Odměna a podstatné porušení Smlouvy. V případě ukončení této Smlouvy podle bodu 14.5 této Smlouvy, nemá Uživatel právo na vrácení poměrné části již zaplacené Odměny za využívání Služby.
 15. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Zpracovatelská smlouva. Ochrana Osobních údajů je řešena ve zpracovatelské smlouvě, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této Smlouvy.
  2. Zásady zpracování osobních údajů. Ochrana Osobních údajů ze strany Poskytovatele je dále popsána v Zásadách zpracování osobních údajů.
 16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Prohlášení Smluvních stran. Žádná ze Stran není ve vztahu k druhé Straně slabší stranou, rozumí plně obsahu této Smlouvy a plně se všemi riziky, včetně rizika změny poměrů, změn cenové hladiny, kurzových a úrokových změn souhlasí, akceptuje závazky v této Smlouvě sjednané, nepovažuje vzájemná práva a povinnosti za nedůvodně nerovnovážné a přebírá nebezpečí změny okolností.
  2. Salvátorská klauzule. V případě neplatnosti či neúčinnosti či zdánlivosti jednotlivých ustanovení Smlouvy Strany učiní veškeré kroky nezbytné k nahrazení takového neplatného, neúčinného nebo zdánlivého ustanovení jiným ustanovením, které bude platné, účinné a vymahatelné a bude odpovídat účelu nahrazovaného ustanovení a celé Smlouvy.
  3. Právní řád. Pro záležitosti zvláště neupravené v této Smlouvě platí obecně závazné právní předpisy. Smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádnými ustanoveními zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
  4. Jednání o smíru. Strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti s prováděním nebo výkladem této Smlouvy jednáním směřujícím k vzájemné dohodě.
  5. Náležitosti změny Smlouvy. Tato Smlouva může být změněna nebo zrušena pouze písemně, pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak.
  6. Prohlášení právní nástupnictví. Strany prohlašují a souhlasí, že práva a povinnosti, které pro ně vyplývají z této Smlouvy, pro případ zániku nebo jakýchkoliv jiných právních skutečností s následkem přechodu práv a povinností přecházejí na jejich právní nástupce.
  7. Platnost a účinnost. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Smlouva je uzavřena prostřednictvím sítě internet, odesláním registrace Uživatele nebo stisknutím tlačítka „souhlasím“ v Uživatelském účtu.

Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytování Služby Ecomail a podmínkám používání Služby Ecomail

TATO SMLOUVA O ÚPRAVĚ PRÁV A POVINNOSTÍ ZPRACOVATELE OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen „Zpracovatelská smlouva“) byla níže uvedeného dne uzavřena v režimu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Smlouva”) mezi

ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČ: 027 62 943, se sídlem Na Zderaze 1274/15, 120 00 Praha 2, zastoupená Ing. Jakubem Stupkou, jednatelem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 223183,

(dále jen „Zpracovatel“), na straně jedné, a

Uživatelem

(dále jen „Správce“), na straně druhé,

(Správce a Zpracovatel dále společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

i. Zpracovatel je poskytovatelem služby prostřednictvím své webové aplikace dostupné na stránkách https://www.ecomail.cz a to na základě Smlouvy o poskytování služby Ecomail uzavřené mezi Smluvními stranami;

ii. Správce je registrovaným Uživatelem služeb poskytovaných skrze aplikaci Ecomail a užívá Služby Ecomail za účelem šíření obchodních sdělení;

iii. při výkonu práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o poskytování Služby Ecomail dochází ke zpracování Osobních údajů;

iv. na základě obecně závazných právních předpisů regulujících oblast ochrany Osobních údajů, tj. zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 („GDPR“), je Správce povinen uzavřít se Zpracovatelem písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů;

v. rozhodly se Smluvní strany za účelem zajištění ochrany Osobních údajů při jejich zpracování v rámci plnění předmětu Smlouvy o poskytování služeb Ecomail, podle čl. 28 odst. 3 GDPR ve spojení se zákonem o zpracování osobních údajů, uzavřít tuto Smlouvu.

 1. Předmět smlouvy
  1. Předmětem této Smlouvy je vymezení odpovědnosti Smluvních stran za plnění povinností při zpracování Osobních údajů, které Smluvní strany získávají v souvislosti s plněním závazků podle Smlouvy o poskytování služby Ecomail, jakož i úprava vzájemných práv a povinností s tím souvisejících.
  2. Účelem této Smlouvy je zajištění ochrany Osobních údajů při jejich zpracování v rámci plnění předmětu Smlouvy o poskytování služeb Ecomail.
  3. Zpracovatel bude Správci poskytovat služby podle Smlouvy o poskytování služby Ecomail, při kterých dochází ke zpracování Osobních údajů, zejména mu bude svěřena Databáze a Obsah uživatele.
 2. Typ osobních údajů a kategorie subjektů údajů
  1. Správce může do Aplikace ke Službě Ecomail nahrát Databázi, která obsahuje tyto kategorie osobních údajů (v Aplikaci přednastavená pole).

  E-mailová adresa, jméno, příjmení, mobilní telefon, poštovní adresa, akademický titul, svátek podle křestního jména, datum narození
  1. Správce si může v Aplikaci přidat vlastní pole a začít tak zpracovávat vlastní kategorie Osobních údajů, jejichž zpracování považuje za nezbytné pro naplnění účelu Smlouvy.
  2. Správce může následně v Aplikaci zpracovávat další údaje, které jsou k subjektům údajů přiřaditelné.

  IP adresa, pohlaví, historie nákupů, aktivita Odběratele na webu Uživatele (web tracking, click rate, open rate, doručené e-maily, odhlášení uživatelé, spam stížnosti, typ prohlížeče, typ schránky)
 3. Povaha a účel zpracování
  1. Účelem zpracování výše uvedených kategorií Osobních údajů je odeslání E-mailů (včetně transakčních) do schránky Odběratele, odesílání SMS, shromažďování a evidence Osobních údajů včetně nákupní transakční historie Odběratele nebo jeho chování a reakce na zasílaná obchodní sdělení, statistiky a jejich vyhodnocení.
 4. Práva a povinnosti Správce
  1. Správce se zavazuje, že co do Obsahu uživatele splňuje veškeré zákonné povinnosti, které z GDPR a jiných právních předpisů vyplývají.
  2. Správce je povinen v Aplikaci Ecomail uchovávat a pracovat pouze s aktuálními a pravdivými Osobními údaji, pro které bude mít vždy a za všech okolností platný zákonný titul (např. souhlas nebo oprávněný zájem).
  3. Správce prohlašuje a zavazuje se, že splňuje podmínky informační povinnosti vůči subjektům údajů, řádně vede záznamy o činnostech zpracování podle čl. 30 GDPR.
  4. Správce prohlašuje, že přijal veškerá organizační opatření k vyřizování podnětů a uplatňování práv subjektů údajů.
  5. Správce nenahraje do Aplikace žádné Citlivé údaje, leda by se o tom se Zpracovatelem dohodl.
  6. Správce prohlašuje, že pečlivě zvážil vybrané kategorie Osobních údajů a zpracovává jen ty kategorie, které nezbytně potřebuje k dosažení účelu zpracování.
  7. Správce může v Aplikaci využít funkce web trackingu, kdy sleduje pohyb Odběratele na svém webu. V případě, že Správce použije tuto funkci Aplikace Ecomail, je povinen zajistit příslušný právní titul ke zpracování Odběratele a/nebo splnit příslušnou informační povinnost.
  8. Správce odpovídá za to, že pro každý příslušný účel zpracování dostupný v Aplikaci zajistil odpovídající právní titul ke zpracování a/nebo řádně zajistil odpovídajícím způsobem informační povinnost.
  9. Dojde-li z jakéhokoli důvodu (např. z důvodu legislativních změn, rozhodnutí státního orgánu atp.) k nutnosti změny dohodnutých pravidel při plnění předmětu této Smlouvy, zavazuje se Správce neprodleně o této skutečnosti Zpracovatele informovat. Smluvní strany jsou povinny v takovém případě zahájit jednání o změně této Smlouvy.
 5. Doba trvání zpracování
  1. Tato Zpracovatelská smlouva se uzavírá na dobu trvání Smlouvy o poskytování služeb Ecomail.
  2. V případě zániku Smlouvy o poskytování služeb Ecomail, je Správce oprávněn odstranit Obsah uživatele z Aplikace. Zpracovatel je oprávněn odstranit Obsah Uživatele nejdříve po uplynutí 60 dnů od data ukončení Smlouvy o poskytování služby Ecomail.
  3. Zpracovatel odstraní celý Uživatelský účet včetně jeho Obsahu po uplynutí 4 let od ukončení Smlouvy o poskytování služeb Ecomail, leda by další zpracování bylo nezbytné, respektive by tomu bránil oprávněný zájem nebo jiný zákonný důvod.
 6. Práva a povinnosti zpracovatele
  1. Zpracovatel zpracovává Osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Správce, po dobu trvání Smlouvy o poskytování služby Ecomail.
  2. Zpracovatel zpracovává Osobní údaje při respektování veškerých zákonných povinností, zejména GDPR a jiných právních předpisů týkajících se ochrany Osobních údajů.
  3. Zpracovatel zpracovává ve vztahu k vymezeným subjektům údajů pouze takové Osobní údaje v rozsahu a pro účel nezbytný k plnění Smlouvy o poskytování služeb Ecomail.
  4. Po ukončení Smlouvy o poskytování služby Ecomail Zpracovatel v souladu s rozhodnutím Správce všechny Osobní údaje buď vymaže, či jinak technicky odstraní ze svých informačních systémů či databází, nebo je vrátí Správci. To neplatí, pokud Zpracovatel má jiný zákonný důvod ke zpracování některých kategorií Osobních údajů.
  5. Zpracovatel se zavazuje bránit, případně podniknout veškeré možné kroky k zamezení neoprávněnému přístupu, kopírování, úpravě, ukládání, reprodukci, zveřejnění nebo distribuci Osobních údajů.
  6. Zpracovatel má právo odstranit z Databáze uživatele takové Odběratele, kteří kontaktují přímo Zpracovatele se žádostí o výmaz z Databáze nebo se podle názoru Odběratele jedná o spam. To platí i bez předchozího souhlasu Správce.
  7. Zpracovatel má právo zpracovávat Osobní údaje Uživatelů v pozici správce Osobních údajů, na základě svých oprávněných zájmů vyvíjet nové funkce aplikace, poskytovat Servisní podporu, jakož i spravovat Uživatelské účty a propagovat svoje služby a Aplikaci.
 7. Záruky o technickém zabezpečení ochrany Osobních údajů
  1. S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování Osobních údajů i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, Zpracovatel provede vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku.
  2. Zpracovatel zohlední rizika, která představuje zpracování Osobních údajů, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, kopírování, krádež, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných Osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
  3. Zpracovatel bere na vědomí, že zpracování Osobních údajů dle této Smlouvy může být realizováno výhradně na území Evropské unie nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.
 8. Zaměstnanci zpracovatele a další osoby
  1. Zpracovatel zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat Osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti.
  2. Zpracovatel je oprávněn pověřit zpracováním dalšího zpracovatele, s čímž Správce výslovně souhlasí. Pokud Zpracovatel zapojí dalšího zpracovatele, aby jménem Správce provedl určité činnosti zpracování Osobních údajů, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy nebo jiného právního aktu stejné povinnosti na ochranu Osobních údajů, jaké jsou dohodnuty mezi Správcem a Zpracovatelem, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování Osobních údajů splňovalo požadavky právních předpisů a pravidla a podmínky nakládání s Osobními údaji, které se Strany zavázaly dodržovat. Neplní-li další zpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany Osobních údajů, odpovídá Správci za plnění povinností dotčeného dalšího zpracovatele i nadále plně prvotní Zpracovatel.
  3. Při poskytování služeb Ecomail jsou zapojeni zpracovatelé, jejichž seznam je součástí Zásad zpracování osobních údajů. Se všemi zpracovateli má Zpracovatel uzavřenou písemnou smlouvu. Pokud bude Zpracovatel zapojovat jiné zpracovatele, informuje o tom Správce před touto změnou. V případě, že Uživatel nebude se zapojením nového zpracovatele souhlasit, může o tom podat námitku a to nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení Zpracovatele.
 9. Součinnost zpracovatele
  1. Zpracovatel poskytuje Správci součinnost pomocí vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů. Zpracovatel reaguje nejpozději ve lhůtě 14 dnů.
  2. Zpracovatel poskytuje v Aplikaci nástroje, které umožňují vyřídit žádosti stran práv subjektů údajů. V případě, kdy Aplikace vyřízení žádostí stran práv subjektů údajů neumožní, poskytne Zpracovatel Správci součinnost k jejímu vyřízení.
  3. Zpracovatel poskytuje Správci součinnost při zajišťování souladu s povinnostmi k zabezpečení Osobních údajů (např. ohlašování porušení tohoto zabezpečení dozorovému úřadu či oznamování subjektům údajů), a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zpracovatel k dispozici.
  4. Zpracovatel poskytne Správci na základě písemné žádosti veškeré informace potřebné k doložení toho, že Zpracovatel splnil veškeré povinnosti, které Zpracovateli ukládá tato Smlouva nebo právní předpisy, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Správcem nebo jiným auditorem, kterého Správce pověřil, a k těmto auditům přispěje.
  5. Zpracovatel informuje neprodleně Správce v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn Správce porušuje právní předpisy týkající se ochrany Osobních údajů.
  6. Zpracovatel neprodleně informuje Správce o všech okolnostech týkajících se porušení povinností při zpracování a ochraně Osobních údajů. V takovém případě Zpracovatel přijme v nejkratším možném termínu veškerá nezbytná opatření k zajištění ochrany Osobních údajů a následně postupuje v souladu s pokyny Správce, budou-li mu sděleny.
  7. V případě, že v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Zpracovatelem bude zahájeno řízení ze strany orgánu státní správy, Zpracovatel poskytne Správci v těchto řízeních veškerou potřebnou součinnost.
  8. Zpracovatel pravidelně prověřuje funkčnost a dostatečnost svých systémů vnitřní kontroly a řízení rizik včetně řízení rizika výskytu mimořádných událostí, které by mohly mít významný negativní vliv na řádný výkon zpracování Osobních údajů.
  9. Zpracovatel na žádost Správce zpřístupní a poskytne Správci veškeré informace o zpracování Osobních údajů a umožní správnímu orgánu vykonávat dohled nad Správcem.
 10. Závěrečná ustanovení
  1. Pro záležitosti zvláště neupravené v této Smlouvě platí obecně závazné právní předpisy. Smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádnými ustanoveními zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
  2. Strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti s prováděním nebo výkladem této Smlouvy jednáním a vzájemnou dohodou.
  3. Tato Zpracovatelská smlouva je vyhotovena písemně, uzavřena jako Příloha č. 1 Všeobecných obchodních podmínek k poskytování služby Ecomail, a to v okamžiku dokončení procesu registrace k Uživatelskému účtu, nebo stisknutím tlačítka „souhlasím“ v Uživatelském účtu.